REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH

organizowanych przez Marcin Jędrzejczak WroFoto ul. Wilcza 21/8 56-120 Brzeg Dolny

Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych, którego stroną jest Marcin Jędrzejczak WroFoto równoznaczne jest z pełną akceptacją poniżej przedstawionych Warunków:

1. Marcin Jędrzejczak WroFoto (Organizator) organizuje warsztaty pod marką WroFoto, a wszystkie informacje i warunki uczestnictwa w wydarzeniu objętym usługą publikuje na stronie www.wrofoto.com. Informacje publikowane na stronie www.wrofoto.com mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy następuje poprzez zakup biletów za pośrednictwem strony evenea.pl (link do strony każdorazowo wskazany jest w opisie warsztatów). Klient poprzez dokonanie wpłaty akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. W przypadku nie dokonania w terminie wpłaty, umowa nie zostaje zawarta.

4. Opłata za warsztaty podlega zwrotowi uczestnikowi tylko w przypadku rezygnacji uczestnika z

warsztatów w terminie dłuższym niż 14 dni od daty warsztatów.

5. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa z warsztatów w terminie, krótszym niż 13 dni przed warsztatami.

6. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa z warsztatów należy zgłosić mailowo na adres mjedrzejczak@wrofoto.com

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

8. O odwołaniu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

9. W wyjątkowych przypadkach Organizator może zmienić program szkolenia.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, np. warunków atmosferycznych, strajków itd.

11. W czasie trwania szkolenia Klient ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, dokumenty, wartościowy bagaż.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma pełny zwrot opłaty wniesionej na poczet warsztatów.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

14. Zgłaszając swój udział w warsztatach uczestnik przekazuje swoje dane osobowe firmie Marcin Jędrzejczak WroFoto, ul. Wilcza 21/8 56-120 Brzeg Dolny. Dane będą wykorzystane jedynie do celów związanych z organizacją warsztatów. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu, korekty lub żądania usunięcia danych. Osobą kontaktową w sprawie danych osobowych jest Marcin Jędrzejczak kontakt@wrofoto.com

Stan na: 7 października 2019 r.