REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WroFoto

§ 1.
[Postanowienia wstępne]

1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Marcin Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Jędrzejczak WroFoto z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Wilczej 21/8, NIP 899-254-47-52;
 2. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę – przy pomocy strony internetowej – sklep internetowy „WroFoto”;
 3. Kupujący – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży;
 4. usługa – oferowane na stronie internetowej szkolenie lub porada on-line;
 5. strona internetowa – www.wrofoto.com;
 6. umowa sprzedaży – umowa, w której Sprzedawca w ramach prowadzonego przez siebie Sklepu zobowiązuje się sprzedać Kupującemu usługę spośród dostępnych na stronie internetowej, a Kupujący zobowiązuje się usługę nabyć i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: akademia@wrofoto.com,
  2. pod numerem telefonu: 600-850-157.

§ 2.
[Postanowienia ogóle]

 1. Sprzedawca w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi Sklep.
 2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu dokonuje prezentacji następujących usług:
  1. konsultacja indywidualna on-line,
  2. szkolenie live streaming,
  3. kurs on-line (w formie materiału wideo).
 3. W ramach prezentacji usługi Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej zwięzły opis usługi, a także cenę. Sprzedawca może udzielić Kupującemu rabatu od ceny wskazanej w ramach prezentacji produktu, np. na podstawie kodu rabatowego. Prezentacja produktu nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 4. Cena usługi obejmuje wszystkie cła i podatki. Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT).
 5. Sprzedawca jest związany informacją o cenie od chwili otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego złożenie zamówienia (zobacz § 3).
 6. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien mieć aktywny adres e-mail, a sprzęt teleinformatyczny, z którego korzysta, powinien mieć połączenie z siecią Internet i spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Chrome w wersji 16.0 lub nowszej, Opera w wersji nie starszej niż 10.0, minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli, włączona obsługa Java Script.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
[Zawarcie umowy]

 1. Zawarcie umowy wymaga podjęcia przez Kupującego następujących kroków:
  1. wybór usługi spośród dostępnych na stronie internetowej,
  2. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,
  3. wypełnienie formularza zamówienia, przed podanie między innymi następujących danych Kupującego:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. w przypadku chęci otrzymania faktury – zaznaczenie okienka „chcę otrzymać fakturę” i podanie niezbędnych danych do faktury,
   4. akceptacja regulaminu,
   5. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną usługę. Następnie po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie z powrotem przeniesiony na stronę internetową z potwierdzeniem zakupu.
 2. Umowa jest uważana za zawartą w chwili wygenerowania i doręczenia Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenia zakupu.
 3. Na podany w formularzu adres e-mail Kupujący otrzyma także fakturę, jeżeli wybrał taką opcję.
 4. Umowa będzie zawarta w języku polskim.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępowych do panelu klienta lub materiałów udostępnionych przez Sprzedawcę osobom trzecim.

§ 4.
[Wykonanie umowy – konsultacja indywidualna on-line]

 1. Konsultacja indywidualna on-line odbywa się przez nawiązanie połączenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem aplikacji Skype lub Zoom, lub innej podobnej. Sprzedawca inicjuje połączenie.
 2. Termin konsultacji jest uzgadniany przez Sprzedawcę i Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 3. Po upływie wykupionego czasu konsultacji Sprzedawca jest uprawniony do przerwania połączenia.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na skorzystanie z konsultacji przed upływem 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Jednakże w razie skorzystania z konsultacji Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7.

§ 5.

[Wykonanie umowy – szkolenie live streaming]

 1. Sprzedawca przesyła zaproszenie na szkolenie live streaming niezwłocznie po zawarciu umowy na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. Szkolenie live streaming składa się z sześciu cotygodniowych spotkań odbywanych ze Sprzedawcą.
 3. Termin spotkań ustala Sprzedawca.
 4. Po każdym spotkaniu Kupujący otrzymuje dostęp do zapisu ze spotkania w swoim panelu klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wykupić dodatkową opcję indywidualnych konsultacji ze Sprzedawcą odbywanych za pośrednictwem Skype, Zoom lub innej podobnej aplikacji.
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na przystąpienie do szkolenia live przed upływem 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Jednakże w razie przystąpienia do szkolenia Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7.

§ 6.
[Wykonanie umowy – szklenie on-line w formie materiału wideo]

 1. Sprzedawca udostępnia szkolenie on-line poprzez przesłanie Kupującemu danych dostępowych do panelu klienta znajdującego się na stronie internetowej.
 2. Sprzedawca przesyła dane dostępowe niezwłocznie po zawarciu umowy na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Kupujący uzyskuje dostęp do szkolenia on-line po wpisaniu danych dostępowych w panelu znajdującym się na stronie internetowej.
 3. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Sprzedający może rozwiązać umowę sprzedaży w zakresie udostępnienia szkolenia on-line z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko w razie zamiaru zamknięcia Sklepu. Jednakże umowa nie może być rozwiązana przed upływem dwóch lat od jej zawarcia.
 4. Rozpoczynając korzystanie z panelu klienta przed upływem 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7.

§ 7.
[Odstąpienie od umowy]

 1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 4, § 5 ust. 6, § 6 ust. 4 Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się:
  1. dla umowy sprzedaży konsultacji indywidualnej on-line – od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
  2. dla umowy sprzedaży szkolenia live streaming – od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
  3. dla umowy sprzedaży szkolenia on-line w formie materiału wideo – od dnia udostępnienia Kupującemu danych dostępowych do paneli klienta. W takim wypadku Kupujący traci dostęp do panelu klienta, a tym samym dostęp do wszystkich materiałów umieszczonych w panelu klienta;
 2. Kupujący może odstąpić od umowy, stosując formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej niniejszego regulaminu (Kupujący nie jest jednak zobowiązany do stosowania tegoż formularza).
 3. Dla zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu (na przykład pocztą, pocztą elektroniczną).
 4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Ust. 1-5 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży, jeżeli umowa ta jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8.
[Reklamacje]

 1. Usługa będąca przedmiotem sprzedaży będzie wolna od wad.
 2. Jeżeli przedmiot umowy sprzedaży jest niezgodny z umową, w szczególności brak możliwości zalogowania się do panelu klienta, Kupujący może zgłosić reklamację na przykład pod następującym adresem lub pod następującym numerem telefonu:
  1. na adres Sprzedawcy – gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście;
  2. akademia@wrofoto.com – gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;
  3. 600-850-157 – gdy reklamacja jest składana telefonicznie.
 3. Sprzedawca zaleca, żeby reklamacja zawierała następujące dane:
  1. opis wady,
  2. datę ujawnienia wady,
  3. żądanie Kupującego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
  4. dane osobowe Kupującego, w tym jego dane kontaktowe.
 4. Wyliczenie z ust. 3 ma jedynie charakter przykładowy. Niedochowanie zaleceń wskazanych w ust. 3 nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Każdy Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w § 7 ust. 6, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji. Przykładowo Kupujący może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Handlowego.

§ 9.

[Regulamin newslettera]

 1. Newseletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedawcę polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem e-mail do korzystającego z tej usługi filmów instruktażowych, materiałów oraz informacji handlowych Sprzedawcy.
 2. W celu skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego newslettera Kupujący, składając zamówienie zgodnie z § 3, powinien przez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazić zgodę na otrzymywania newslettera na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Następnie na podany adres e-mail Sprzedawca prześle Kupującemu link aktywacyjny.
 3. Z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego (o którym mowa w ust. 2 pkt 2) dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w trybie § 8.
 6. Kupujący ma prawo do żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy Sprzedawcy i zakończenia korzystania z usługi newslettera w każdej chwili.
 7. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia adresu e-mail z bazy Sprzedawcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dla realizacji uprawnienia wypowiedzenia umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem, bądź w inny sposób.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:
  1. Kupujący narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,
  2. jeżeli Sprzedawca ma zamiar zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną opisaną w niniejszym regulaminie.
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.
 10. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną adres e-mail Korzystającego zostanie wykreślony z bazy Sprzedawcy.
 11. Korzystający uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie w powyższym terminie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres akademia@wrofoto.com.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę tę uważa się za niezawartą.
 13. Kupujący nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.

§ 10.
[Rozstrzyganie sporów]

 1. Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego lub innego.
 2. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w § 7 ust. 6, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 11.

[Sprawy nieopisane niniejszym regulaminem]

W sprawach nieopisanych w niniejszym regulaminie sklepu internetowego WroFoto zastosowanie znajdą przepisy Kodeks cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

§ 12.
[Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie w dniu …………………..

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Marcin Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Jędrzejczak WroFoto z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Wilczej 21/8, adres e-mail: akademia@wrofoto.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej usługi: konsultacji indywidualnej on-line / szkolenie live streaming / kursu on-line (*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.